LỊCH CÚP ĐIỆN TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN PHƯỚC

Thông tin cập nhật từ ngày 01/04/2022 đến 30/04/2022
MÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾN
EC23EA10Hữu Lâm06:00 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EA11Xăng Dầu Tiên Phước06:00 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EA16TBA Phái Đông06:00 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EM01Tiên An 106:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23EM02Tiên An 206:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23EM03Tiên An 306:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23EM04Tiên An 406:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23EM05Thôn 1&2 xã Tiên An06:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23EM06Tiên An 606:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23ET01Tiên Lập 1 (ODA)06:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23ET02Tiên Lập 206:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23ET03Tiên Lập 306:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23ET04Tiên Lập 406:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23ET05TBA Tiên Lập 1-106:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23ET07TBA Tiên Lập 706:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23EU01Bơm Tiên Lộc06:00 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EU02Thôn 2-3 Tiên Lộc06:00 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EU03Tiên Lộc 4+506:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23EU04Tiên Lộc 1-706:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23EU05Tiên Lộc 106:00 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EZ03Thôn 7 Tiên Thọ06:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23EZ05Tiên Thọ 506:00 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EZ06Thôn 6 Tiên Thọ06:00 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EZ07Ủy Ban Tiên Thọ06:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23EZ08Tiên Lập 1 (thôn 8 Tiên Thọ)06:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23EZ09Tiên Thọ 906:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23EZ10Tiên Thọ 1006:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23EZ16Thôn 5 Phái Bắc06:00 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EH23EZ12Bưu Cục Tiên Thọ06:00 ngày 09/04/202207:00 ngày 09/04/2022
EC23EM01Tiên An 115:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EM02Tiên An 215:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EM03Tiên An 315:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EM04Tiên An 415:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EM05Thôn 1&2 xã Tiên An15:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EM06Tiên An 615:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23ET01Tiên Lập 1 (ODA)15:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23ET02Tiên Lập 215:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23ET03Tiên Lập 315:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23ET04Tiên Lập 415:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23ET05TBA Tiên Lập 1-115:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23ET07TBA Tiên Lập 715:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EU03Tiên Lộc 4+515:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EU04Tiên Lộc 1-715:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EZ03Thôn 7 Tiên Thọ15:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EZ07Ủy Ban Tiên Thọ15:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EZ08Tiên Lập 1 (thôn 8 Tiên Thọ)15:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EZ09Tiên Thọ 915:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EZ10Tiên Thọ 1015:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EH23EZ12Bưu Cục Tiên Thọ15:30 ngày 09/04/202216:30 ngày 09/04/2022
EC23EX09TBA Thôn 4 Tiên Phong07:30 ngày 14/04/202209:15 ngày 14/04/2022
EC23EX04Thôn 6 Tiên Phong09:30 ngày 14/04/202211:30 ngày 14/04/2022
EC23EX08Tiên Phong 2-113:15 ngày 14/04/202214:45 ngày 14/04/2022
EH23EX05Trại Heo Tiên Phong15:00 ngày 14/04/202217:00 ngày 14/04/2022

Lịch Cúp Điện Tiên Phước Quảng Nam

Thông tin được cập nhật tự động từ Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung.

Menu