LỊCH CÚP ĐIỆN TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN PHƯỚC

Thông tin cập nhật từ ngày 14/03/2021 đến 31/03/2021
MÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾN
EC23EO06Tiên Cảnh 6 07:30 ngày 16/03/2021 15:00 ngày 16/03/2021
EC23QX10Phú Trà 1 07:30 ngày 16/03/2021 17:00 ngày 16/03/2021
EC23EU01Bơm Tiên Lộc 07:30 ngày 18/03/2021 16:30 ngày 18/03/2021
EC23QR09Bơm Đại An 07:30 ngày 18/03/2021 17:30 ngày 18/03/2021
EC23ET03Tiên Lập 3 07:00 ngày 19/03/2021 12:00 ngày 19/03/2021
EC11HT02Phước Gia 2 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC11HT05Thôn 4 Phước Gia 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC11HT06Đồi Sim 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EA02BTS Tiên Phước 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EA03Cơ Khí Tiên Phước 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EA04Chế Biến Tiên Phước 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EA05Huyện Uỷ Tiên Phước 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EA06Bệnh Viện Tiên Phước 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EA07TTHC Tiên Phước 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EA08Sân vận động Tiên Phước 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EA09An Tây 2 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EA12An Đông 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EA15TBA KP Bình Phước 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EN01Tiên Cẩm 1 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EN02Tiên Cẩm 2 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EN03Tiên Cẩm 3 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EN04Tiên Cẩm 4 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EO01Tiên Cảnh 1 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EO02Tiên Cảnh 2 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EO03Tiên Cảnh 3 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EO04Tiên Cảnh 4 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EO05Tiên Cảnh 5 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EO06Tiên Cảnh 6 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EO07Tiên Cảnh 7 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EO08Tiên Cảnh 8 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EO09Tiên Cảnh 9 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EO10Tiên Cảnh 10 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EO11TBA Tuấn Đạt II (CC) 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EO13Thôn 1 Tiên Cảnh 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EO14Tiên Cảnh 7A 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EO16TBA Lộc Yên 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EO17TBA Lò Thung 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EO18TBA Thôn 3 Bình Yên 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EP01Tiên Châu 1 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EP02Tiên Châu 2 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EP03Tiên Châu 3 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EP04Tiên Châu 5 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EP05Thôn Thanh Hà 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EP06Thôn Thanh Bôi 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EP07Thôn 3B Tiên Châu 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EQ01Tiên Hà 1 (ODA) 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EQ02Tiên Hà 2 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EQ03Tiên Hà 3 (ODA) 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EQ04Tiên Hà 4 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EQ05Tiên Hà 5 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EQ06Tiên Hà 6 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23ER01Tiên Hiệp 1 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23ER02Tiên Hiệp 2 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23ER03Tiên Hiệp 3 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23ER04Trà Khân - Tiên Hiệp 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23ER05Nà Thao 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23ER06Tiên Hiệp 5 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23ER07 Thôn 2-3 Tiên Hiệp 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23ES01Tiên Lãnh 1 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23ES02Tiên Lãnh 2 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23ES03Tiên Lãnh 3 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23ES04Tiên Lãnh 4 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23ES05Tiên Lãnh Thôn 11+12 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23ES13Tiên Lãnh 7 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23ES15TBA Thôn 2 Tiên Lãnh 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23ES16TBA Thôn 8 Tiên Lãnh 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EV01Tiên Mỹ 1 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EV02Tiên Mỹ 2 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EV03Tiên Mỹ 3 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EV04Tiên Mỹ 4 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EV05Thôn 8 Tiên Mỹ 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EV06TBA Tiên Mỹ 1-1 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EV07TBA Thôn 5 Tiên Mỹ 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EW01Tiên Ngọc 1 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EW02Tiên Ngọc 2 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EW03Tiên Ngọc 3 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EW04Tiên Ngọc 4 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EW05 Tiên Ngọc 5 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EW06Tiên Ngọc 6 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EY01 Tiên Sơn 1 (ODA) 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EY02Tiên Sơn 2 (ODA) 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EY03Tiên Sơn 3 (ODA) 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EY04Tiên Sơn 4 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EY05Tiên Sơn 1 (UB) 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23HT01Phước Gia 1 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23HT03Phước Gia 3 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23HT04Thôn 1 Phước Gia 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EH11ER06Trạm BTS Đèo liêu 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EH23EA13 Bưu Điện Tiên Phước 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EH23EA17TBA Bệnh Viện Thái Bình Dương Tiên Phước 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EH23EA18BHXH Tiên Phước 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EH23EO11Tuấn Đạt II 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EH23EO12 Nhà máy nước Tiên Kỳ 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EH23EO15Nông Sản Tiên Cảnh 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EH23ES06Trại Giam Tiên Lãnh 06:30 ngày 21/03/2021 16:30 ngày 21/03/2021
EC23EX09TBA Thôn 4 Tiên Phong 08:00 ngày 23/03/2021 16:00 ngày 23/03/2021
EC23QY01Tam Thành 1 08:00 ngày 23/03/2021 16:00 ngày 23/03/2021

Lịch Cúp Điện Tiên Phước Quảng Nam

Thông tin được cập nhật tự động từ Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung.