LỊCH CÚP ĐIỆN TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN PHƯỚC

Thông tin cập nhật từ ngày 08/10/2020 đến31/10/2020
MÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾN
EC23EM01Tiên An 1 01:00 ngày 08/10/2020 10:00 ngày 08/10/2020
EC23EM02Tiên An 2 01:00 ngày 08/10/2020 10:00 ngày 08/10/2020
EC23EM03Tiên An 3 01:00 ngày 08/10/2020 10:00 ngày 08/10/2020
EC23EM04Tiên An 4 01:00 ngày 08/10/2020 10:00 ngày 08/10/2020
EC23EM05Thôn 1&2 xã Tiên An 01:00 ngày 08/10/2020 10:00 ngày 08/10/2020
EC23EM01Tiên An 1 07:00 ngày 09/10/2020 11:30 ngày 09/10/2020
EC23EY02Tiên Sơn 2 (ODA) 07:00 ngày 11/10/2020 16:30 ngày 11/10/2020
EC23EY03Tiên Sơn 3 (ODA) 07:00 ngày 11/10/2020 16:30 ngày 11/10/2020
EC23EM01Tiên An 1 07:00 ngày 13/10/2020 08:00 ngày 13/10/2020
EC23EM02Tiên An 2 07:00 ngày 13/10/2020 08:00 ngày 13/10/2020
EC23EM03Tiên An 3 07:00 ngày 13/10/2020 08:00 ngày 13/10/2020
EC23EM04 Tiên An 4 07:00 ngày 13/10/2020 08:00 ngày 13/10/2020
EC23EM05Thôn 1&2 xã Tiên An 07:00 ngày 13/10/2020 08:00 ngày 13/10/2020
EC23ET01Tiên Lập 1 (ODA) 07:00 ngày 13/10/2020 08:00 ngày 13/10/2020
EC23ET02Tiên Lập 2 07:00 ngày 13/10/2020 08:00 ngày 13/10/2020
EC23ET03 Tiên Lập 3 07:00 ngày 13/10/2020 08:00 ngày 13/10/2020
EC23ET04Tiên Lập 4 07:00 ngày 13/10/2020 08:00 ngày 13/10/2020
EC23ET05TBA Tiên Lập 1-1 07:00 ngày 13/10/2020 08:00 ngày 13/10/2020
EC23EU03Tiên Lộc 4+5 07:00 ngày 13/10/2020 08:00 ngày 13/10/2020
EC23EZ08Tiên Lập 1 (thôn 8 Tiên Thọ) 07:00 ngày 13/10/2020 08:00 ngày 13/10/2020
EC23EZ09Tiên Thọ 9 07:00 ngày 13/10/2020 08:00 ngày 13/10/2020
EC23EM01Tiên An 1 16:00 ngày 13/10/2020 17:00 ngày 13/10/2020
EC23EM02Tiên An 2 16:00 ngày 13/10/2020 17:00 ngày 13/10/2020
EC23EM03Tiên An 3 16:00 ngày 13/10/2020 17:00 ngày 13/10/2020
EC23EM04Tiên An 4 16:00 ngày 13/10/2020 17:00 ngày 13/10/2020
EC23EM05Thôn 1&2 xã Tiên An 16:00 ngày 13/10/2020 17:00 ngày 13/10/2020
EC23ET01Tiên Lập 1 (ODA)16:00 ngày 13/10/2020 17:00 ngày 13/10/2020
EC23ET02Tiên Lập 216:00 ngày 13/10/2020 17:00 ngày 13/10/2020
EC23ET03Tiên Lập 316:00 ngày 13/10/2020 17:00 ngày 13/10/2020
EC23ET04Tiên Lập 416:00 ngày 13/10/2020 17:00 ngày 13/10/2020
EC23ET05TBA Tiên Lập 1-1 16:00 ngày 13/10/2020 17:00 ngày 13/10/2020
EC23EU03Tiên Lộc 4+5 16:00 ngày 13/10/2020 17:00 ngày 13/10/2020
EC23EZ08Tiên Lập 1 (thôn 8 Tiên Thọ) 16:00 ngày 13/10/2020 17:00 ngày 13/10/2020
EC23EZ09Tiên Thọ 9 16:00 ngày 13/10/2020 17:00 ngày 13/10/2020
EC23ER03Tiên Hiệp 3 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020
EC23ER05Nà Thao 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020
EC23ES01Tiên Lãnh 1 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020
EC23ES02Tiên Lãnh 2 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020
EC23ES03Tiên Lãnh 3 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020
EC23ES04Tiên Lãnh 4 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020
EC23ES05 Tiên Lãnh Thôn 11+12 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020
EC23ES13Tiên Lãnh 7 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020
EC23ES15TBA Thôn 2 Tiên Lãnh 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020
EC23ES16TBA Thôn 8 Tiên Lãnh 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020
EC23EW01Tiên Ngọc 1 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020
EC23EW02Tiên Ngọc 2 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020
EC23EW03Tiên Ngọc 3 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020
EC23EW04Tiên Ngọc 4 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020
EC23EW05Tiên Ngọc 5 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020
EC23EW06Tiên Ngọc 6 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020
EC23HT01Phước Gia 1 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020
EC23HT03Phước Gia 3 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020
EC23HT04Thôn 1 Phước Gia 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020
EH23ES06Trại Giam Tiên Lãnh 07:00 ngày 15/10/2020 17:00 ngày 15/10/2020

Lịch Cúp Điện Tiên Phước